top of page

Cookies a zásady zpracování osobních údajů

Co jsou to cookies?

Jako cookie se označuje malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten jej uloží na zařízení uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby, zjednodušují používání webů, umožňují získat statistiky o používání webových stránek a pomáhají k přizpůsobování obsahu a relevantní reklamy. Jako cookies souhrnně označujeme také podobné nástroje jako jsou trackovací pixely, web trackery, web beacony apod. Navštívený web si tak může ukládat do cookies informace o vašem chování na webu nebo v internetovém bankovnictví a může tak postupně zjistit zájmy konkrétního návštěvníka. 

Nastavení zpracování cookies souborů můžete upravit kliknutím na „Nastavení“ na banneru oznamující používání cookies. Souhlas se zpracováním cookies je udělován na dobu 13 měsíců. Některé cookies můžeme zpracovávat až 5 let (např. cookies zpracovávané pro prokázání souladu se zákonem nebo pro potřeby kontrol dozorových úřadů). 

Nezbytné

Bez možnosti jejich účel a zpracování odmítnout

 • Funkční a technické 
  Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu, jeho bezpečnost a řádné zobrazování na všech zařízeních. Bez funkčních cookies by naše stránky nefungovaly tak, jak mají. 

 • Služby informační společnosti
  Slouží k základnímu nastavení aplikací a webových modulů služeb výslovně vyžádaných uživatelem.

 • Zajišťovací 
  Ukládané z důvodu prokázání souladu ze zákonem nebo na vyžádání dozorového orgánu (např. služby vyžadující silné ověření dle PSD2).

Volitelné

S možností jejich účel a zpracování odmítnout

 • Statistické a analytické 
  Tyto cookies nám pomáhají porozumět, jak je náš web používán. Díky nim můžeme sledovat návštěvnost jednotlivých stránek a vyhodnocovat uživatelské chování. Tyto cookies nám pomáhají odhalit, pokud je s našimi webovými stránkami něco v nepořádku, a získáváme díky nim data pro jejich zlepšování. Tyto cookies můžou sloužit k vytváření profilů o vašich zájmech a zpracováváme je na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

 • Preferenční 
  Díky preferenčním cookies na našich stránkách uvidíte především takové informace a služby, které si sami zvolíte nebo pro vás budou zajímavé. Například si zapamatují jazykovou verzi, kterou používáte. Díky nim vás nebudeme obtěžovat s něčím, co nepotřebujete. Na základě informací, které o vás pomocí těchto cookie získáme, můžeme přizpůsobit obsah našich stránek nebo si zapamatovat vaše nastavení. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

 • Reklamní a marketingové
  Reklamním cookies nám pomáhají zobrazovat pouze takové nabídky, které jsou pro vás relevantní. Díky nim vás nebudeme obtěžovat reklamou na něco, co vás nezajímá. Můžou sloužit k vytváření profilů o vašich zájmech. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat.

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v naší společnosti, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,

 • jak s nimi nakládáme,

 • z jakých zdrojů je získáváme,

 • k jakým účelům je využíváme,

 • komu je smíme poskytnout,

 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,

 • a jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Zásady zpracování osobních údajů představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu,

 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytnout Vám informace, o které jste nás požádali,

 • pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitost

 • pro zajištění činností souvisejících s prodejem, pronájmem či pořízením nemovitosti

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na jcesal@smidpartners.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.


Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

 • pro marketingové činnosti v rámci své podnikatelské činnosti,
   

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • Vaše jméno a příjmení,

 • obchodní firma,

 • telefonní číslo nebo

 • e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách jsou v souladu se zákony používány cookies. 


KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat my. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • smluvním advokátním kancelářím,

 • realitním makléřům v rámci naší kanceláře,

 • hypotečním makléřům pro zajištění financování,

 • externí účetní firmě,

 • zpracovateli, který nám poskytuje serverové a webové služby,

 • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být údaje poskytnuty i dalším subjektům

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.


VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.
Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.


Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s námi využíváte.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu se však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

bottom of page